Link arkitektur

CECILIA CALERO CERTIFIERAD FRISTÅENDE SAKKUNNIG KONTROLLANT AV TILLGÄNGLIGHET

Cecilia Calero, arkitekt SAR/MSA på LINK arkitektur, certifierades nyligen till Fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet. Certifieringen, som Boverket föreskrivit, utfärdas av Swedcert.

Cecilia är första arkitekt på LINK arkitektur som certifieras och har som fristående sakkunnig behörighet att kontrollera både uppförande och ändring av byggnader vad avser tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Cecilia kan nu tryggt anlitas av byggherrar som inom ramen för sin egenkontroll i projekt behöver en kontrollant. Även byggnadsnämnder som har rätt att kräva en fristående sakkunnig kontrollant får det lättare med en centralt certifierad person.


Tillgänglighetsuppdrag i Södertälje 
Ett av Cecilia Caleros första uppdrag som certifierad är att vara sakkunnig i projekteringen av 5 000 kvm kontor för Skatteverket och Arbetsförmedlingen i Södertälje. Fastigheten ska byggas om och anpassas utifrån deras behov.

 − Det har varit intressant att ha fått vara med redan från början, eftersom tillgänglighetsaspekten blir en naturlig del av helheten och utformad efter byggnaden. Åtgärder som måste göras i efterhand blir oftast dyrare och inte lika väl anpassade till platsen, säger Cecilia Calero.

I ett längre perspektiv måste åtgärderna uppfylla samma krav på estetik, varsamhet och resurshushållning som övriga lösningar. Projektet i Södertälje blir sannolikt ett bra exempel på hur man i en publik byggnad kan uppnå hög tillgänglighet.

I en byggnad eller på en plats är det inte enbart breda passager som behövs för att tillgängligheten ska anses vara hög. Eftersom funktionsnedsättning innefattar ett stort antal olika nedsättningar av den psykiska, fysiska eller intellektuella funktionsförmågan så är det viktigt att  arkitektens arbete även omfattar saker som  ljudmiljö, kulörval, ljusföring liksom mönster på golv och väggar.

 

För mer information kontakta:

Cecila Calero
Arkitekt SAR/MSA & Certifierad fristående sakkunnig kontrollant av tillgänglighet
LINK arkitektur
08-688 78 85
cecila.calero@linkarkitektur.se