Link arkitektur

LINK signatur AS har fått hedrende omtale etter nominasjon til Statens Byggeskikkspris for 2010 for Lysaker ark, Storebrands nye hovedkvarter på Lysaker.

 

Les mer påwebsidene til Husbanken og i hefte med beskrivelser av prisvinner og nominerte.

 

Prosjektet er en totalrehabilitering av Aker Kværners gamle hovedkontor i Professor Kohts vei på Lysaker. Anlegget var opprinnelig oppført i separate byggetrinn mellom 1976 og 1997, og bar preg av utdaterte løsninger både bygningsmessig, og som kontorbygg.

Arkitektene har jobbet i henhold til oppdragsgivers (Storebrand) kvalitetsprogram der målsettinger innen komfort, miljø, robusthet, universell utforming og estetikk er gitt høye ambisjoner. Høye krav til kvalitet i alle ledd i prosessen har gitt oss som arkitekter spennende, inspirerende og ambisiøse områder å jobbe med.

 

Det har vært viktig å få dagslys inn i svært dype og til dels ensidig belyste bygningsvolumer, og skape en helhet gjennom horisontale forbindelser gjennom alle byggene som utgjør den totalt ca 500 meter lange bygningsmassen. Helhet, gjenkjennelse og tilgjengelighet har vært viktige stikkord. Av spesielle løsninger kan nevnes solskjerming via glasslameller med rastertrykk, som skjermer for sol men likevel slipper dagslys gjennom og reduserer behovet for kunstlys. Hovedinngangsfasaden er utformet som en dobbeltfasade, der luftrommet mellom de to glass-sjiktene fungerer som en buffer som tar opp forskjell i temperatur mellom inne og ute.

Lavt nivå på energibruk er en aktuell problemstilling i næringsbygg, og her ble det satt som krav at bygget skulle oppnå energimerking i klasse B, dvs. maksimalt energiforbruk på 125 kWh/m2 pr år. Det har ikke tidligere vært vanlig å sette så høye ambisjoner for rehabiliteringsprosjekter.

Målinger etter ferdigstillelse viser at målsettingene om lavt energiforbruk er nådd med til dels svært god margin. Den største delen av bygget har et målt forbruk på 104 kWh/m2 pr år.

Bygget har generelle, fleksible og robuste løsninger på kontorarealene, samtidig som man har ønsket å skape et moderne skandinavisk kontorbygg med arkitektoniske kvaliteter til gleder både for ansatte og besøkende/ kunder. Storebrands kunstsamling har fått bred plass bygget og bidrar til høy kvalitet. Materialbruken utvendig preges av pussfasader og glass i ulike utførelser, mens interiørene preges av eik, malte flater og helglassløsninger til stille og møterom. Alle ansatte i Storebrand, inkludert toppledelsen, sitter i åpne kontorlandskaper der arkitekter og interiørarkitekter har utviklet egne løsninger for teamområder, stillerom, møterom og andre fasiliteter.

 

Lysaker Park åpnet i januar 2010, og både ansatte og Storebrand som oppdragsgiver sier seg svært fornøyde med, og stolte over sitt nye hovedkontor. Bygget har vært, og er gjenstand for mye oppmerksomhet fra bygge- og eiendomsbransjen generelt og arkitektbransjen spesielt.

 

Link signatur er glade og stolte hederlig omtale i forbindelse med Statens Byggeskikkspris og ser på dette som en anerkjennelse av at Lysaker Park har klart å forene høye arkitektoniske og funksjonelle målsettinger med ambisiøse miljøkrav uten at disse to går på bekostning av hverandre.

Prosjektet har vært utført av Team Lysaker i samarbeid med Team Trondheim og Team Landskap, og er et eksempel på hvordan Link Signatur med sine 260 ansatte har mulighet til å sette sammen team og kombinere kompetanse på tvers av ulike avdelinger.